sqen

IDM – Raporte Vjetore

IDM – Raporte Vjetore

Raportet e meposhtme japin nje pasqyre te detajuar te veprimtarise se IDM nder vite:

Klikoni per te shkarkuar raportet:

idm-reports-1999-2009

idm-reports-2007-2008