Rrjeti për Menaxhimin e Sigurisë - SMN

Në mars 2009 IDM, me mbështetjen e Qendrës së Gjenevës Për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) dhe të Divizionit të Diplomacisë Publike të NATO themeloi “Rrjetin për Menaxhimin e Sigurisë”. Iniciativa synonte krijimin e një rrjeti të përhershëm prej 15 ekspertësh të pavarur nga shoqëria civile, profesionistësh dhe akademikësh nga fusha të ndryshme të cilët shfaqin interes të veçantë në çështjet e sigurisë, si dhe me përfaqësues të institucioneve publike dhe të organizatave jo qeveritare. Qëllimi i kësaj sipërmarrjeje është i dyfishtë. Së pari, të ndërtojë dhe konsolidojë eksperiencën e pavarur të strukturave të ndryshme të shoqërisë civile (think tank, qarqet akademikë, komunitetit të gazetarëve, grupeve të interesit etj); dhe së dyti të kontribuojë për reforma të përgjithshme dhe qeverisjen në sektorin e sigurisë me anë të studimeve cilësorë dhe alternativave të politikës.

Aktivitetet kryesore të SMN-së

Ndërtimi i kapaciteteve dhe proceset trajnuese

Faza 1 (2009 - 2010): Studime mbi reformën në sektorin e sigurisë

Faza 2 (2010 - 2011): Studime mbi reformën në sektorin e sigurisë

Sfidat e Ardhshme

Anëtarë