• Për mbi dy dekada, Shqipëria po krijon e përsos kapacitetet e veta civile e ushtarake, të domosdoshme për funksionet bazë të shtetit. Që nga viti 1996, ajo po kontribuon me trupa ushtarake jashtë vendit, por deri tani, një kontribut i ngjashëm me kapacitete civile ka munguar.
  Zhvillimi në Shqipëri i kapaciteteve (qofshin ato ushtarake apo civile) duket i rregulluar më mirë në marrëdhënie me NATO-n, ndërsa nuk shihet ndonjë progres i dukshëm në këtë drejtim në raport me BE apo OKB.
 • Nëpërmjet këtij botimi, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe skuadra e hulumtuesve përpiqen t’i ofrojnë një perspektivë të re politikë-bërësve, atyre që punojnë në sektorin e sigurisë, gazetarëve, akademisë dhe aktorëve të tjerë të interesuar për çështjet kryesore me interes për reformën dhe qeverisjen në sektorin e sigurisë në Shqipëri.

 • Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka organizuar  sot më datë 13 dhjetor, në Hotel Rogner tryezën e rrumbullakët me tematikën “Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria Personale, Kombëtare dhe Rajonale”. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit 3 vjeçar mbi sigurinë: Forumit Hulumtues mbi Sigurinë Beograd-Prishtinë-Tiranë në të cilin marrin pjesë tre organizata partnere: Qendra e Beogradit për Politika të  Sigurisë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Të tre organizatat gjatë muajit shtator 2013 kanë ndërrmarr një sondazh mbi perceptimet e opinionit publik në tre vendet e rajonit mbi marrdhëniet Serbi-Shqipëri në kuadrin e sigurisë personale, sigurisë kombëtare dhe integrimit në fushën e sigurisë.Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga institucionet e sigurisë në vend, përfaqësues të shoqërisë civile, botës akademike dhe medias. Tematika dhe gjetjet e prezantuara kanë nxitur një debat gjithëpërfshirës mbi prirjet e opinionit publik shqiptar mbi sigurinë.

  Për të lexuar prezantimin e plotë klikoni këtu ose tek butoni download më poshtë.

   

 • Ky studim analizon kuadrin ligjor shqiptar për bilbilfryrjen, mjedisin social dhe sjelljen kundrejt këtij fenomeni, si dhe praktikimin e mekanizmit të bilbilfryrjes në institucionet publike shqiptare.Metodat kryesore që janë përdorur për kryerjen e këtij studimi përfshijnë analizimin e ligjeve dhe rregulloreve ekzistuese të cilat lidhen me bilbilfryrjen në Shqipëri, konsultimin e një sërë vlerësimesh ndërkombëtare për legjislacionin dhe praktikimin e bilbilfryrjes, parë kundrejt kontekstit shqiptar, analizimin e një sërë vlerësimesh ndërkombëtarë mbi legjislacionin dhe praktikën e bilbilfryrjes, artikuj nga media si edhe studime të ndryshme që vlerësojnë performancën institucionale dhe perceptimet e publikut mbi korrupsionin...
 • The report presents the main findings of the survey which does not pretend to be exhaustive from the perspective of thematic coverage, processes or actors involved in the context of Albania’s EU accession. 

 • IDM publikon rezultatet  e studimit të rradhës: TENDENCAT E KRIMIT NË SHQIPËRI 2012. Analiza e tendencave të krimit në Shqipëri i referohet të dhënave zyrtare të Policisë së Shtetit duke u bazuar tek e njëjta përqasje metodologjike dhe fokus si edhe studimi i një viti më pare: PASIGURIA E PARALAJMERUAR - TENDENCAT E KRIMIT NË SHQIPËRI 2008-2011 . Analiza fokusohet ne tendencat e krimit per vitin 2012 dhe krahasuar me një bazë të gjerë të dhënash për periudhën 2008 – 2012. Këto krime janë kategorizuar sipas të dhënave të marra nga Policia e Shtetit për veprat penale të regjistruara.

 • Tranzicioni i butë i pushteteve së bashku me përpjekjet e fundit të Shqipërisë për të plotësuar kriteret e BE-së duhet të kontribojë për ri-dimensionimin dhe rritjen e nivelit të marrëdhënieve me BE-në. Për të përmbushur pjesën e tij të marrëveshjes, Brukseli duhet që sipas parimit të reciprocitetit t’i japi Shqipërisë shpërblimin e pritur të ‘statusit të vendit kandidat’ në fund të vitit si edhe të ushtrojë një kondicionalitet të përcaktuar më mirë e më qartë.
 • Një Konferencë Kombëtare me titull “Përmirësimi i aktivitetit parlamentar për anëtarësimin në BE” u planifikua të organizohej nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) më datë 21 dhjetor 2012 me synim përfshirjen e strukturave vendim-marrëse në nivel kombëtar, aktorëve parlamentarë dhe qeveritarë, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë në një proces konsultativ për të diskutuar dhe arritur konsensus mbi alternativat e mundshme ligjore dhe institucionale për përmirësimin e rolit të legjislativit  në kuadër të anëtarësimit në BE.

 • Studim
  Bazuar në vlerësimin e masave të përcaktuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për Ri-integrimin e Shtetasve Shqiptarë të Rikthyer, ky studim rekomandon ndërmarrjen e masave efikase që synojnë menaxhimin e emigrimit dhe mbështetjen e ri-integrimit të shtetasve shqiptarë të rikthyer

 •  

  Ky Almanak për mbikëqyrjen e sektorit të sigurisë në Ballkanin Perëndimor është hartuar nga një grup hulumtuesish, si pjesë e Projektit të Ndërtimit të Kapaciteteve të shoqërisë civile për të vlerësuar dhe monitoruar reformën e sektorit të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Projekti është organizuar në bashkëpunim ndërmjet Qendrës së Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) dhe Qendrës së Beogradit për Politika të Sigurisë (BCSP), si dhe zgjati prej shkurtit 2009 deri në prill 2012. Ky projekt solli së bashku shtatë institute kërkimore nga Ballkani Perëndimor për të vlerësuar dhe monitoruar reformat e sek torit të sigurisë në vendet e tyre. 

Pages