sqen

Aktivitetet LGID

Manual: Rrjetëzimi i Fermerëve në Organizata

IDM-ja duke njohur situatën dhe vështirësitë e fermerëve shqiptarë, të prekur nga efektet e krizës, ndërmorri projektin “Mbështetja për zhvillimin e agro-biznesit, rrjetëzimin për rritje ekonomike dhe konsolidimin e kapaciteteve për zhvillimin rural” i cili synon zbutjen e efekteve të krizës për fermerët shqiptare në qarqet Shkodër, Elbasan dhe Korçë, …

Read More »

Dokument Politikash: Zhvillimi Rural si një Qasje Ndër-Sektoriale dhe Implikimet për Shqipërinë

Ky dokument do t’i shërbejë përpjekjeve në vazhdim për të intensifikuar zhvillimin në zonat rurale përmes një qasjeje shumë-dimensionale. Ai siguron një trajtim të gjithanshëm të situatës aktuale në zonat rurale në Shqipëri, merr në shqyrtim mundësitë ekzistuese, sugjeron veprime për përballimin e problemeve, identifikon prioritete aty ku është e …

Read More »

Pro-AdriaS – Mbojtja e Rrugëve Detare të Adriatikut

Departament: LGID When: 1 Prill, 2008 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Partnerët: Institute of International Sociology of Gorizia (ISIG, Itali), Central European Initiative (CEI), Hellenberg International Ltd (Finlandë), European Maritime Partnership (EMP, Itali), Institute for International Relations (IMO, Kroaci) Ky projekt bazohet në nocionin se rrugët detare të Adriatikut, duke …

Read More »

Trajnimi i Trajnuesve për Mediatorë të Shëndetësisë

Departament: LGID When: 1 March, 2008 Project Description:  Donatorë: Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD)-Programi “Fuqizimi i komuniteteve vulnerabël në Shqipëri Ky projekt synoi trajnimin e 10-15 mediatorëve, anëtarë të komuniteteve Rom dhe Egjyptian. Mediatorët pritet që të veprojnë si një rrjet vullnetarësh që trajnojnë anëtarët e komunitetit …

Read More »

Perspektiva dhe Fuqizimi i Qarqeve në Shqipëri midis Decentralizimit dhe Zhvillimit Rajonal

Hartimi i këtij dokumenti politikash, shkon paralelisht me procesin e marrjes se statusit të vendit kandidat dhe nevojës imediate për rishikimin sa më të shpejtë të reformës së decentralizimit për komponentin e Qarqeve, si dhe kërkon angazhimin dypalësh të politikë-bërësve, për sa kohë reforma e decentralizimit kërkon ndryshime të karakterit …

Read More »

Lëvizja drejt qeverisjes së mirë në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Korrik, 2007 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD)   Ky projekt u hartua për të stimuluar përfshirjen intensive të qytetarëve në vendimmarrje duke krijuar GBQ-të dhe Qendrat Komunitare si dhe duke bërë të qëndrueshme strukturat ekzistuese. Gjithashtu, projekti synonte të krijonte …

Read More »

Dokument politikash: Politike-berja e fokusuar tek qytetari

Ky dokument politikash shqyrton procesin e politikeberjes dhe fokusohet në menyren se si perfshihen qytetaret ne nje kuader me te gjere (ose ne kete proces). Referencat i behen aktorëve dhe institucioneve kryesorë përgjegjës për zbatimin efektiv të mekanizmave dhe mjeteve te krijuara për pjesëmarrjen cilesore te qytetarëve në politikeberje nëpërmjet …

Read More »

Fuqizimi i grupeve qytetare për llogaridhënien në Polici

Departament: LGID When: 1 Dhjetor, 2006 to 15 Qershor, 2007 Project Description: Mbështetur nga: Casals/USAID   Zonat: Tiranë, Durrës Policia e Shtetit është institucioni kryesorë që garanton sigurinë dhe rendin publik në Shqipëri. Siç ndodh me institucione të tjerë shtetërorë në vend, disa elementë të Policisë së shtetit, raportohen si të …

Read More »

Praktikat me te mira rajonale mbi pjesmarrjen e komunitetit ne vendim-marrjen e qeverisjes lokale

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim për një kohë të gjatë ka qenë duke punuar afer me qeverinë vendore dhe strukturat e shoqërisë civile në të gjithë Shqipërinë me synim për të promovuar qeverisje me pjesëmarrje në nivel lokal. Pas përgatitjes së një baze të caktuar teorike dhe operative për hartimin …

Read More »