sqen

Në fokus

Zhvillimi i qasjes LEADER

Zhvillimi i qasjes LEADER Qasja e IDM për të mbështetur Grupet Lokale të Veprimit, si partneritete tri-palëshe ndërmjet sektorit publik – privat – shoqëri civile, vendos njerëzit në qendër të zhvillimit lokal përmes hartimit dhe implementimit të strategjisë së integruar. Ndërkohë që në vendet e BE-së ekzistojnë një sërë eksperiencash …

Read More »

Zhvillimi i Shoqërisë Civile

Zhvillimi i Shoqërisë Civile përfaqëson një nga fushat “tradicionale” të  fokusit të IDM-së, ku Instituti ka gjeneruar studime, vlerësime dhe raporte, ngritje kapacitetesh, konsulenca dhe mbështetje për aktorët e interesit në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Duke u fokusuar në fuqizimin e shoqërisë civile dhe promovimin e pjesëmarrjes qytetare …

Read More »

CVE Resource Center

Qendra Burimore KEDH Fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm është bërë pjesë e fokusit të IDM prej fillimit të 2014ës nëpërmjet një numër nismash që synojnë identifikimin dhe analizën e tij, krijimin e ekspertizës, njohurive dhe modelve për parandalimi në nivel kombëtar dhe komunitar (vendor) në Shqipëri, si edhe në rajonin …

Read More »

Politika me Bazë Evidencën

Recently, IDM has intensified its interest and efforts in the area of evidence-based policymaking. Linking policymaking with evidence leads among others towards the policy effectiveness, improvements of transparency and strengthening of democracy. As a result, IDM works towards meeting the following main objectives regarding evidence-based policymaking in the country:  produces …

Read More »

Integriteti dhe Anti-korrupsioni

Integriteti dhe Anti-korrupsioni Ndërtimi i integritetit si një mjet për përmirësimin e performancës së përgjithshme të administratës publike dhe njëkohësisht si një mjet për të luftuar korrupsionin ka qenë në fokusin e hulumtimeve dhe aktiviteteve advokuese të IDM. Në përgjithësi, administrata publike shqiptare ka çaluar në hartimin dhe zbatimin të …

Read More »