sqen

Publikimet RDC

Broshurë: Projekti Qytetar kundër Korrupsionit

IDM me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) gjatë viteve 2013-2015 ka pilotuar me sukses “Projektin Qytetar Kundër Korrupsionit” me nxënësit e gjashtë shkollave të mesme në Tiranë (“Qemal Stafa”, “Petro Nini Luarasi” dhe “Myslym Keta”) dhe Elbasan (“Konstandin Kristoforidhi”, “Vasil …

Read More »

Donatorët për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri: Strategjitë dhe Praktikat

Raporti “Strategjitë dhe praktikat e donatorëve për mbështetjen e shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor” është hartuar nga Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) në bashkëpunim me Universitetin Queen Mary të Londrës në vitin 2014. Ai paraqet një panoramë të qasjes së donatorëve ndaj shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor, …

Read More »

Forcimi i Integritetit të Administratës Publike në Shqipëri

Ky studim ofron një vlerësim të kuadrit etik në administratën publike shqiptare, duke shqyrtuar kushtet në mjedisin ndërkombëtar dhe kombëtar që kanë shpënë në miratimin e kuadrit normativ dhe institucional mbi etikën në Shqipëri, si dhe të infrastrukturës për zbatimin e etikës. Objektivi kryesor i këtij punimi është të identifikojë progresin e bërë …

Read More »

Indeksi i Integritetit të Zgjedhjeve

Indeksi i Integritetit të Zgjedhjeve (IIZ) është një vlerësim i cilësisë së zgjedhjeve nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC) Shqiptare. IIZ synon të kontribuojë në përmirësimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe fuqizojë përfshirjen e shoqërisë civile në proceset demokratike në vend. Në zgjedhjet e fundit vendore OSHC-të u përfshinë në …

Read More »

Radikalizmi Fetar dhe Ekstremizmi i Dhunshëm ne Shqipëri

Përmes këtij studimi është bërë e mundur mbledhja, gjenerimi dhe analizimi i të dhënave rreth fenomenit të radikalizimit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm me qëllim informimin e politikë-bërjes dhe aktorëve të interesuar në trajtimin e këtij fenomeni dhe sfidave që lidhen me të. Metodologjia e hulumtimit përqas identifikimin dhe analizimin e thelluar të kontekstit duke përdorur një larmi burimesh për të kuptuar …

Read More »

Përdorimi i Evidencës Shkencore në Hartimin e Politikave të Mbrojtjes Sociale në Shqipëri

Ky studim fokusohet në karakteristikat e marrëdhënies evidencë shkencore – politikëbërje në Shqipëri. Studimi shqyrton nivelin në të cilën politikat e mbrojtjes sociale janë të informuara nga evidenca dhe perspektivat e përfaqësuesve të shoqërisë civile rreth marrëdhënies evidencë – politikëbërje. Autorët u mbështetën në analizën e përmbajtjes së dokumenteve zyrtare, …

Read More »

Shqiptarët dhe modeli social evropian: administrata publike në Shqipëri midis politikës dhe qytetarit

Ky raport studimor ravijëzon profilin e administratës publike në Shqipëri. Ai përshkruan karakteristikat e saj kryesore dhe orvatet të masë dhe analizojë perceptimet, opinionet, qëndrimet dhe vlerat e administratës publike shqiptare, si në nivelin qendror dhe në atë vendor. Roli dhe përgjegjësitë e administratës publike, marrëdhënia e saj me qytetarët …

Read More »

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri 2014

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit 2014, vlerëson progresin e anti-korrupsionit në Shqipëri, duke eksploruar lidhjen midis politikave qeveritare anti-korrupsion, strukturave institucionale të qeverisë dhe nivelin e shfrytëzimit të korrupsionit. Motivimi mbas kësaj qasjeje të tillë është se ndërtimi institucional i qeverisjes përcakton rregullat legjitime për të gjithë sektorët e shoqërisë. Korrupsioni është një …

Read More »