sqen

Publikimet e Fundit

Vlerësim i Rolit të Institucioneve të Pavarura në ecurinë e Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri

Ky punim kërkimor analizon Institucionet e Pavarura të Mbikëqyrjes (IPM) në Shqipëri. IPM-të përfshijnë institucionet të cilat krijohen nga Kuvendi dhe që raportojnë përpara tij. Ato përbëjnë një pjesë kryesore të qeverisjes demokratike të sektorit të sigurisë. Së bashku me pushtetin ekzekutiv, legjislativin dhe gjyqësorin IPM-të kontribuojnë për të mbajtur sektorin …

Read More »

Raport monitorimi: Mbi veprimtarinë e Komisionit Parlamentar të Integrimit Europian

Raport monitorimi: Mbi veprimtarinë e Komisionit Parlamentar të Integrimit Europian 2012 Monitoring Brief Nr 1 / 2012: Mbi punën e Komisionit Parlamentar për Integrimin Europian Raport monitorimi: Mbi veprimtarinë e Komisionit Parlamentar të Integrimit Europian 2011 Monitoring Brief Nr 1 / 2011: Mbi punën e Komisionit Parlamentar për Integrimin Europian

Read More »