sqen

Projektet IDM

Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik

Departament: LGID Kohëzgjatja: 21 tetor 2013 – 30 maj 2014 Objektivi i përgjithshëm i projektit: Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të nxisë fuqizimin ekonomik dhe mundësitë e punësimit për gratë, si edhe të zhvillojë, diversifikojë e promovojë klasterin ekonomik në Dibër. Rezultate: Hartimi i udhëzimeve për ngritjen dhe funksionimin e …

Read More »

Rritja Profesionale dhe Organizative për Institutin e Kulturës Rome në Shqipëri për Shfrytëzimin e Perspektivave të Integrimit në BE-së për Përfshirjen e Romëve

Kohëzgjatja: 1 Tetor, 2013 deri 31 Tetor, 2014 Objektivi i përgjithshëm: Ky projekt ka për qëllim të ofrojë rritje profesionale dhe organizative për Institutin e Kulturës Rome në Shqipëri dhe për të pajisur stafin e saj me një set të aftësive dhe kompetencave që mund të përdoren për të përfituar prej perspektivës së …

Read More »

Kostot dhe përfitimet e anëtarësimit në NATO

Departament: CESA When: 1 Janar, 2008 to 31 Maj, 2008 Project Description:  Donator: Divizioni i Diplomacisë Publike të NATO-s, Kuvendi i Shqipërisë, bizneset vendase Qëllimi kryesor i kësaj iniciative ka qenë të ofrojë një analizë të kostove dhe përfitimeve me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor për të koordinuar dhe …

Read More »

Trajnimi i Trajnuesve për Mediatorë të Shëndetësisë

Departament: LGID When: 1 March, 2008 Project Description:  Donatorë: Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD)-Programi “Fuqizimi i komuniteteve vulnerabël në Shqipëri Ky projekt synoi trajnimin e 10-15 mediatorëve, anëtarë të komuniteteve Rom dhe Egjyptian. Mediatorët pritet që të veprojnë si një rrjet vullnetarësh që trajnojnë anëtarët e komunitetit …

Read More »

Ndarja e praktikave më të mira shqiptare për pjesëmarrjen e komunitetit

Departament: LGID When: 1 Janar, 2008 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donatori: Programi East East: Partneriteti përtej kufijve, Ambasada e ShBA në Tiranë Partnerët: Macedonian Centre for International Cooperation (MCIC) dhe Instituti Kosovar për Kërkim Politikash dhe Zhvillim (KIPRED) Qëllimi i këtij projekti ishte të promovonte eksperiencat më të mira …

Read More »

Përkthimi ne shqip dhe publikimi i botimit “ Njohja e Vlerave në Policim”

Departament: CESA When: 1 Nëntor, 2007 to 30 Prill, 2008 Project Description:  Donator: NISPAcee, Raiffeisen Bank Shqipëri Police Executive Research Forum (PERF), një institut kërkimor amerikan, bazuar në Uashington i mundësoi IDN-së të drejtën për të përkthyer dhe publikuar në shqip një nga punët e tij më me vlerë “Njohja e …

Read More »

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorit Vendor

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2013 to 1 Janar, 2014 Project Description:  Ky projekt i financuar nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur – Shqipëri zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Shoqërisë Civile Durrës dhe Bashkinë Shijak Qëllimi Qëllimi i këtij projekt-propozimi lidhet me …

Read More »

Vlerësimi dhe monitorimi i ndërveprimit ndërmjet qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Departament: LGID When: 1 Gusht, 2007 to 31 Korrik, 2008 Project Description:  Donatori: OSFA, Fondacioni Soros (Shqipëri) Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) dhe Instituti për Kërkim të Zhvilluar dhe Alternativa (IDRA), financuar nga Fondacioni Soros (Shqipëri) kanë ndërmarrë një projekt një vjeçar mbi decentralizimin duke u përqendruar veçanërisht tek ndërveprimet …

Read More »

Aleanca Qytetare 08: Së bashku drejt NATO-s

Departament: CESA Kohezgjatja: 15 Maj, 2007 ne 30 Qershor, 2008 Partnerët: FORUM Center for Strategic Research and Documentation, Shkup; Institute for International Relations, Zagreb Donatorët: Biznesi dhe donatorë të ndryshëm Pershkrim projekti: Kjo është një iniciativë për të hapur proceset e integrimit në NATO për shoqëritë tona dhe për rajonin në tërësi, për të …

Read More »