sqen

Projektet LGID

Indeksi i Shoqërisë Civile në Shqipëri

Departament: RII When: 1 Qershor, 2009 to 31 Maj, 2010 Project Description:  Donator: UNDP Albania Partnerët: CIVICUS – Aleanca Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarëve (Johanesburg, Afrika e Jugut)   IDN-ja me anë të mbështetjes së PNUD-it në Shqipëri dhe në partneritet me CIVICUS, Aleancën Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarit, (Johanesburg, Afrika …

Read More »

Pro-AdriaS – Mbojtja e Rrugëve Detare të Adriatikut

Departament: LGID When: 1 Prill, 2008 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Partnerët: Institute of International Sociology of Gorizia (ISIG, Itali), Central European Initiative (CEI), Hellenberg International Ltd (Finlandë), European Maritime Partnership (EMP, Itali), Institute for International Relations (IMO, Kroaci) Ky projekt bazohet në nocionin se rrugët detare të Adriatikut, duke …

Read More »

Trajnimi i Trajnuesve për Mediatorë të Shëndetësisë

Departament: LGID When: 1 March, 2008 Project Description:  Donatorë: Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD)-Programi “Fuqizimi i komuniteteve vulnerabël në Shqipëri Ky projekt synoi trajnimin e 10-15 mediatorëve, anëtarë të komuniteteve Rom dhe Egjyptian. Mediatorët pritet që të veprojnë si një rrjet vullnetarësh që trajnojnë anëtarët e komunitetit …

Read More »

Ndarja e praktikave më të mira shqiptare për pjesëmarrjen e komunitetit

Departament: LGID When: 1 Janar, 2008 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donatori: Programi East East: Partneriteti përtej kufijve, Ambasada e ShBA në Tiranë Partnerët: Macedonian Centre for International Cooperation (MCIC) dhe Instituti Kosovar për Kërkim Politikash dhe Zhvillim (KIPRED) Qëllimi i këtij projekti ishte të promovonte eksperiencat më të mira …

Read More »

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorit Vendor

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2013 to 1 Janar, 2014 Project Description:  Ky projekt i financuar nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur – Shqipëri zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Shoqërisë Civile Durrës dhe Bashkinë Shijak Qëllimi Qëllimi i këtij projekt-propozimi lidhet me …

Read More »

Vlerësimi dhe monitorimi i ndërveprimit ndërmjet qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Departament: LGID When: 1 Gusht, 2007 to 31 Korrik, 2008 Project Description:  Donatori: OSFA, Fondacioni Soros (Shqipëri) Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) dhe Instituti për Kërkim të Zhvilluar dhe Alternativa (IDRA), financuar nga Fondacioni Soros (Shqipëri) kanë ndërmarrë një projekt një vjeçar mbi decentralizimin duke u përqendruar veçanërisht tek ndërveprimet …

Read More »

Hartimi i Trajnimeve mbi Planifikimin Vendor me Pjesëmarrje dhe Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Vlorë, Korcë dhe Berat

Departament: LGID When: 1 Shtator, 2013 Project Description:  Ky projekt synon hartimin dhe ofrimin e trajnimeve mbi planifikimin vendor me pjesëmarrje dhe buxhetimin për autoritetet vendor sipas nevojave të komuniteteve rome dhe egjiptiane dhe lehtësimi i përgatitjes së Planeve të Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian në secilën prej zonave …

Read More »

Lëvizja drejt qeverisjes së mirë në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Korrik, 2007 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD)   Ky projekt u hartua për të stimuluar përfshirjen intensive të qytetarëve në vendimmarrje duke krijuar GBQ-të dhe Qendrat Komunitare si dhe duke bërë të qëndrueshme strukturat ekzistuese. Gjithashtu, projekti synonte të krijonte …

Read More »

Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural – Forcimi i Grave në Shoqërinë Rurale (GARD)

Departament: LGID When: 1 Shtator, 2012 to 1 Nëntor, 2013 Project Description: Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural – Forcimi i Grave në Shoqërinë Rurale (GARD) është një Projekt Rajonal i financuar nga Bashkimi Europian nëpërmjet programit “Western Balkans and Turkey Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of Women”. Ky projekt …

Read More »

Modelimi i Praktikave të Qeverisjes së Mirë nëpërmjet Ndërlidhësit Komunitar

Departament: LGID When: 1 March, 2007 to 15 Shkurt, 2008 Project Description:  Donatorë: Ambasada e ShBA-së në Tiranë IDN-ja ka filluar implementimin e një projekti një vjeçar duke u përqendruar në përpjekjet që lidhin komunitetin e qytetarëve me sistemin e qeverisjes në nivel vendor dhe në ndërtimin e strukturave të (vetë) …

Read More »