sqen

Projektet LGID

Prezantimi i raportit vlerësues në bashkinë SHijak – CIVILISC Project

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi sot në Shijak një tryezë diskutimi, në të cilën u prezantuan  gjetjet kryesore të raportit “Sfidat e Njësive të Qeverisjes Vendore në Luftën kundër Korrupsionit”, të përgatitur në kuadër të projektit “CIVILISC- Instrumente të shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian. …

Read More »

Tirana FLET!

Tirana FLET! Mbështetuar financiarisht nga programi LëvizAlbania. Kohëzgjatja: 12 muaj/ 2016-2017 Tirana FLET! adreson kërkesën ekskluzive për organizim komunitar (zgjedhje e këshillave komunitarë në minizona urbane) në bazë të iniciativës qytetare që nenet 68&69 në Ligjin e ri të Vetqeverisjes vendore parashtrojnë. Qëllimi: Zhvillimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe mirëqeverisjes lokale …

Read More »

OpenALB: A government and civic partnership in fighting corruption and promoting good governance

Donor: US embassy Albania: Democracy Commission Small Grants Program Duration: 12 months Overall Objective The overall objective of OpenAlb is to foster inclusive, accountable and transparent governance and policy-making through enhanced civil society expertise and strengthened dialogue and structures for dialogue between civil society and government within the framework of …

Read More »

Elaboration of Local Development Operational Plans for newly established Local Government Units in Albania

Donor: UNDP Albania Duration: September 2015 – January 2016 UNDP Albania’s STAR project represents a mechanism for financial management of a multi-donor pooled fund managed by UNDP Albania in support to Albania’s administrative and territorial reform development and implementation. The project is implemented under the direct leadership of the Minister of …

Read More »

Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Departament: LGID When: 7 Korrik, 2014 to 7 Prill, 2015 Project Description:  Objektivi i përgjithshëm Ky projekt synon t’i shërbejë hartimit të Strategjisë së Decentralizimit 2014-2020 përmes nxitjes së procesit reformator mbështetur në kërkim dhe alternativa të bazuara në evidencë.  Objektivi i përgjithshëm është të përmirësojë procesin në vazhdimësi të reformës …

Read More »

Fuqizimi ekonomik i gruas në qarkun e Shkodrës e Lezhës përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike

Departament: LGID When: 15 March, 2014 to 15 Nëntor, 2014 Objektivi i përgjithshëm Projekti synon të forcojë rritjen ekonomike të gruas në Shkodër e Lezhë përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike. Objektivat 1.    Përgatitja e një guidë gjithëpërfshirëse për ngritjen e nismave të grupimeve ekonomike të grave në qarqet Shkodër …

Read More »

Rritja Profesionale dhe Organizative për Institutin e Kulturës Rome në Shqipëri për Shfrytëzimin e Perspektivave të Integrimit në BE-së për Përfshirjen e Romëve

Kohëzgjatja: 1 Tetor, 2013 deri 31 Tetor, 2014 Objektivi i përgjithshëm: Ky projekt ka për qëllim të ofrojë rritje profesionale dhe organizative për Institutin e Kulturës Rome në Shqipëri dhe për të pajisur stafin e saj me një set të aftësive dhe kompetencave që mund të përdoren për të përfituar prej perspektivës së …

Read More »