• Në periudhën dhjetor 2009 - dhjetor 2010 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka kryer një numër te madh aktivitetesh e projektesh të ndryshme qe kane te bejne me ngritjen e kapaciteteve dhe rritjen e ndërgjegjësimit, monitorimin dhe vlerësimin e politikave, konsulencë dhe studime, raporte , publikime të tjera, etj .